Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Aktualności Warsztaty Spirometryczne im. Wojciecha Lubińskiego - podsumowanie
Warsztaty Spirometryczne im. Wojciecha Lubińskiego - podsumowanie PDF Drukuj Email

W sobotę 13 kwietnia 2013 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) i Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) w Warszawie odbyły się Warsztaty Spirometryczne im. Wojciecha Lubińskiego –pneumonologa, lekarza prezydenta, który 10 kwietnia 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej. Warsztaty spirometryczne organizowane wspólnie przez PTCHP i Federację mają na celu praktyczne nauczanie umiejętności wykonywania i interpretowania wyników badania spirometrycznego. Są kontynuacją warsztatów PTChP, których realizację w przeszłości koordynował dr Wojtek Lubiński.

W warsztatach uczestniczyła grupa lekarzy oraz pielęgniarek zaangażowanych w 2012 r. w akcję spirometryczną organizowaną z okazji Światowego Dnia Spirometrii oraz osoby chętne ze środowiska medycznego zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Uczestnicy stworzyli dwie grupy, które poddano szkoleniu w WIM i CZD.

Na początku spotkania w WIM dr med. Piotr Dąbrowiecki wprowadził uczestników szkolenia w temat badań czynnościowych układu oddechowego opisując wskazania i przeciwwskazania do wykonania spirometrii oraz przydatność badań spirometrycznych w diagnostyce chorób płuc. W drugiej części wykładu opisał rodzaje spirometrów i techniczne wymogi prawidłowego badania spirometrycznego.

Następnie dr med. Tadeusz M. Zielonka w przystępny sposób omówił trudny temat zaburzeń restrykcyjnych (opisując definicję, przyczyny, zmiany mieszane oraz zdradzając tajniki badań pletyzmograficznych). Przeprowadził także warsztaty z interpretacji badań spirometrycznych wykonanych u osób z zaburzeniami restrykcyjnymi.

W Centrum Zdrowia Dziecka dr med. Hanna Dmeńska wprowadziła uczestników warsztatów w arkana wykonywania badań spirometrycznych u dzieci. Opisała zburzenia obturacyjne (definicję, przyczyny, kryteria diagnostyczne, przepływy w drobnych oskrzelach, a także obturację górnych dróg oddechowych).

Doc. dr hab. Piotr Gutkowski wyjaśnił uczestnikom szkolenia jak przeprowadzić testy prowokacyjne i próbę rozkurczową. Uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach praktycznych, gdzie ćwiczyli wykonywanie badań spirometrycznych. Praktyczną naukę wykonywania spirometrii w Wojskowym Instytucie Medycznym przeprowadziły Panie Katarzyna Mirkowska i Zofia Gałązka, a w Centrum Zdrowia Dziecka Pani Małgorzata Kluczek. Każdy uczestnik musiał wykonać badanie spirometrycznie osobiście, począwszy od włączenia spirometru, kończąc opisem wykonanego badania. Po 8 godzinach warsztatów uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w teście teoretycznym oraz praktycznie interpretując wyniki badań spirometrycznych i pletyzmograficznych. Uczestnicy szkolenia otrzymają punkty edukacyjne Izb Lekarskich zgodnie obowiązującymi przepisami.

Warszawsko-Otwocki oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc pragnie w ten sposób uczcić pamięć tragicznie zmarłego kolegi. Naszym zamiarem jest coroczne bezpłatne szkolenie lekarzy w zakresie wykonywania badań spirometrycznych, które będą organizowane w kwietniu. Podstawą szkolenia są ćwiczenia praktyczne i seminaria oraz warsztaty z interpretacji wyników badań w małych grupach 5-6 osobowych. Przeprowadzone będą w 2 ośrodkach pneumonologicznych przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji w zakresie badań spirometrycznych. Wszyscy uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do odbycia szkolenia w każdym z trzech ośrodków: w Poradni Specjalistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego i w Poradni Specjalistycznej Centrum Zdrowia Dziecka. W każdym z nich opracowane zostaną odrębne ćwiczenia i seminaria prezentujące odrębne problemy, takie jak zaburzenia obturacyjne, restrykcyjne i próby prowokacyjne. Badania będą wykonywane zarówno u dzieci jak i u dorosłych zdrowych i chorych osób. Na zakończenie odbędzie się zaliczenie składające się z 3 części: sprawdzianu teoretycznego – 15 pytań testowych, praktycznego wykonania badania spirometrycznego oraz z interpretacji wyników badań spirometrycznych. Osoby, które nie zaliczą sprawdzianu otrzymają certyfikat odbycia szkolenia a osoby, które pomyślnie zaliczą wszystkie trzy elementy sprawdzianu otrzymają certyfikat odbycia szkolenia i nabycia umiejętności wykonywania oraz interpretowania badań spirometrycznego podpisane przez doc. dr hab. Piotra Gutkowskiego – opiekuna naukowego kursu i dr med. Tadeusza M Zielonkę – kierownika kursu z ramienia PTChP. Uczestnicy szkolenia otrzymają punkty edukacyjne Izb Lekarskich zgodnie obowiązującymi przepisami.

 

    
 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama