Statut Federacji

S T A T U T
POLSKIEJ FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ   CHORYCH NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNE

i PRZEWLEKŁE OBTURACYJNE CHOROBY PŁUC

 

ROZDZIAŁ I.

Przepisy ogólne

§ 1.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc, zwana dalej Federacją, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą władz Federacji jest miasto Warszawa.

§ 3.

Federacja, będąca związkiem stowarzyszeń w rozumieniu przepisu art. 22 Prawa o stowarzyszeniach, zrzesza stowarzyszenia wspierające osoby chore na astmę i choroby atopowe, zwane dalej zrzeszonymi organizacjami. Stowarzyszenia zrzeszone nadal realizują w pełni autonomicznie swoje cele określone statutami.

§ 4.

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, których statuty przewidują działalność na rzecz osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc.

§ 5.

Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli zrzeszonych stowarzyszeń. Dla realizacji celów statutowych Federacja może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem.

§ 6.

Federacja może używać znaku, odznak i pieczęci według ustalonych wzorów.

 
 
 

ROZDZIAŁ II.

Cele i środki działania.

§ 7.

Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

§ 8.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy i chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc

2.      integrowanie środowiska osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc w celu obrony ich praw i interesów

3.      reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych

4.      inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi stowarzyszeniami

5.      udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom

6.      prowadzenie działań informacyjnych,

7.      inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc oraz uczestnictwo w tych pracach

8.      prowadzenie działalności wydawniczej

9.      organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń

10.     współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami         zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób chorych na astmę i choroby alergiczne i POCHP.

ROZDZIAŁ III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Federacji dzielą się na:

1.      zwyczajnych

2.      wspierających

3.      honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające osobowość prawną lub oddział stowarzyszenia posiadający osobowość prawną, zrzeszające osoby chore na astmę i choroby alergiczne oraz ich opiekunów , które złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęte na członka przez Zarząd Federacji.

2. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia na członka, zainteresowane stowarzyszenie ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia uchwały. W drugiej instancji może odwoływać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

3. Członkowie zwyczajni są reprezentowani we władzach Federacji przez swoich upoważnionych przedstawicieli.

Przedstawicielem stowarzyszenia kandydującym do władz wybieralnych Federacji może być tylko osoba będąca członkiem stowarzyszenia.

4. Kandydat na członka zwyczajnego przystępujący do Federacji jest zobowiązane do dokonania wpłaty wpisowego i składek członkowskich w wysokości i trybie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Federacji i zadeklaruje określone świadczenie na rzecz Federacji.

2. Członka wspierającego, na podstawie pisemnej deklaracji, przyjmuje Zarząd Federacji.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy chorym na astmę i choroby alergiczne i POCHP, lub dla realizacji innych statutowych zadań Federacji.

2. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich i wpisowego.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Federacji.

§ 13.

1. Członek zwyczajny, reprezentowany przez delegata ma prawo do:

1.      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji – poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli

 1. wpływania na kształtowanie polityki Federacji
 2. zgłaszania postulatów, opinii i wniosków w przedmiocie działalności Federacji
 3. otrzymywania okresowych informacji o bieżących pracach Zarządu
 4. korzystania z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach określonych przez władze Federacji
2. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo do:
 1. brania udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Federacji
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

§ 14.

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:

1.      brać czynny udział w działalności Federacji, w realizacji jej celów i zadań

 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Federacji
 2. regularnie opłacać składki członkowskie
2. Członek wspierający jest obowiązany:

1.      popierać działalność Federacji

 1. regularnie opłacać zadeklarowane świadczenia lub udzielać innej pomocy w działalności Federacji

3. Członek honorowy obowiązany jest do popierania działalności Federacji.

§ 15.

Osoby prawne, będące członkami wspierającymi Federacji, korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.

§ 16.

Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

1.      wykreślenia członka z rejestru stowarzyszeń,

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Federacji,
 2. zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy,
 3. wykluczenia z Federacji na wniosek Sądu Koleżeńskiego, w przypadku trwałego naruszania obowiązków wymienionych w § 14 ust. 1.

Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodów określonych w p. 3. lub 4. stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ IV.

Władze i struktura organizacyjna Federacji

§ 17.

1. Władzami Federacji są:

1.      Walne Zgromadzenie Federacji,

 1. Zarząd Federacji,
 2. Komisja Rewizyjna Federacji,
 3. Sąd Koleżeński Federacji.
2. Kadencja władz Federacji trwa 3 lata.

§ 18.

1. Władze Federacji wymienione w § 17. pkt. 1. ust. 2. - 4. są wybierane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

2. Władze Federacji podejmują decyzje w formie uchwał. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że utajnienia zażąda więcej niż 1/5 uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej. Zwykła większość głosów to przewaga głosów za w stosunku do głosów przeciw i wstrzymujących się. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Do ważności uchwał władz Federacji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

5. W okresie kadencji władze Federacji mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanie następuje spośród osób rekomendowanych przez członków zwyczajnych.

6. Funkcji we władzach Federacji wymienionych w § 17. pkt. 1. ust. 2. - 4. nie można łączyć.

Walne Zgromadzenie.

§ 19.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Federacji i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacji odbywa się raz na rok.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Federacji, zawiadamiając pisemnie zarządy zrzeszonych stowarzyszeń oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną na uprzednio wskazany adres e-mail.

3. Walne Zgromadzenie Federacji obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Federacji zwołuje Zarząd Federacji:

1.      z własnej inicjatywy

 1. na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji
 2. na wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

1. W Walnym Zgromadzeniu Federacji biorą udział:

1.      z głosem decydującym - po dwóch upoważnionych przedstawicieli każdego z członków zwyczajnych Federacji, w tym co najmniej jeden przedstawiciel będący osobą chorą na astmę lub choroby alergiczne lub POCHP.

 1. z głosem doradczym - nie będący przedstawicielami członkowie władz Federacji, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze mają wszyscy delegaci członków zwyczajnych Federacji.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom organizacji stowarzyszonych.

4. Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji biorą udział w Walnym

    Zgromadzeniu osobiście. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.

5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał:

1.      w pierwszym terminie przy obecności przedstawicieli 2/3 członków Federacji

2.      w drugim terminie ( po upływie 30 minut) - bez względu na liczbę przedstawicieli,

            w tym samym dniu, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomie-

           niach o pierwszym terminie zebrania

§ 23.

Do zakresu działań Walnego Zgromadzenia Federacji w szczególności należy:

1.      uchwalanie programów działania Federacji,

 1. uchwalanie zmian w statucie Federacji,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej Federacji i Sądu Koleżeńskiego Federacji,
 3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium Zarządowi Federacji,
 4. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków i władze Federacji,
 5. wybór członków Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Federacji i Sądu Koleżeńskiego,
 7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 8. nadawanie godności członka honorowego Federacji,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Federacji i przekazania jej majątku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Federacji do krajowych i międzynarodowych organizacji, o których mowa w § 4. statutu,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, których ważność wymaga ustosunkowania się do nich ogółu członków.
 
 

Zarząd Federacji.

§ 24.

1. Zarząd Federacji jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Federacji.

2. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy pięcioosobowego Prezydium Zarządu Federacji, które tworzą: przewodniczący Federacji, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnik, oraz sekretarz Zarządu.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu Federacji należy:

1.      realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

2.      reprezentowanie Federacji na zewnątrz

 1. kierowanie całokształtem prac Federacji
 2. uchwalanie planów działania i budżetu Federacji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania
 3. wybór Prezydium Zarządu Federacji i dokonywanie zmian w jego składzie,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenie Federacji,
 5. przygotowywanie wniosków i sprawozdań na Walne Zgromadzenie Federacji,

8.      przyjmowanie i skreślanie członków Federacji,

 1. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Federacji,

10.       powoływanie przy Zarządzie Federacji komisji problemowych, sekcji i rad oraz ich rozwiązywanie,

11.       uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Federacji, Prezydium Zarządu, komisji problemowych, sekcji i rad,

12.       przyjmowanie sprawozdań Prezydium Zarządu Federacji oraz zatwierdzanie lub uchylanie uchwał Prezydium podejmowanych w imieniu Zarządu,

13.       rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Federacji,

14.       delegowanie przedstawicieli Federacji na zjazdy i kongresy krajowe i międzynarodowe.

§ 26.

Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd, który konstytuuje się.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Federacji zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca. O terminie i miejscu posiedzenia członkowie Zarządu powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed zebraniem. W sprawach nagłych posiedzenie Zarządu Federacji może się odbyć bez zachowania tego terminu. Do zawiadomienia o posiedzeniu powinien być dołączony proponowany porządek obrad.

 

§ 28.

1. Prezydium Zarządu Federacji podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Federacji w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.

2. Do Prezydium Zarządu Federacji należy:

1.      reprezentowanie Zarządu Federacji na zewnątrz

 1. wykonywanie uchwał Zarządu Federacji
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Zarządu Federacji
 3. przygotowywanie projektów planów działania i budżetu Federacji oraz sprawozdań z wykonania planów i budżetu
 4. podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Federacji
 5. kierowanie pracami Federacji zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Federacji.

§ 29.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez przewodniczącego Federacji lub jednego z wiceprzewodniczących Federacji.

Komisja Rewizyjna Federacji.

§ 30.

Komisja Rewizyjna Federacji jest najwyższym organem kontrolnym Federacji.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna Federacji wybierana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 - 5 osób. Członkowie pierwszej Komisji Rewizyjnej Federacji wybierani są przez Zebranie Założycielskie Federacji.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Przewodniczący i każdy członek Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Federacji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 32.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Federacji należy:

1.      kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej, gospodarki funduszami i majątkiem Federacji oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

 1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzenie Federacji i występowanie z wnioskiem o udzielanie absolutorium członkom Zarządu Federacji,
 2. składanie na posiedzeniach Zarządu Federacji opinii dotyczących projektu planów i budżetu Federacji,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Federacji,
 4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Federacji.

Sąd Koleżeński Federacji.

§ 33.

1. Sąd Koleżeński Federacji jest wybierany przez walne Zgromadzenie i składa się z 3 - 5 osób, przy czym członkowie pierwszego Sądu Koleżeńskiego Federacji wybierani są przez Zebranie Założycielskie Federacji.

 
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek tego Sądu może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji.

§ 34.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1.      orzekanie w sprawach dotyczących członków władz Federacji wynikłych na tle ich działalności w Federacji,

 1. rozstrzyganie sporów powstałych między stowarzyszeniami zrzeszonymi w Federacji.

§ 35.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Federacji.

§ 36.

Sąd Koleżeński Federacji może stosować następujące kary:

1.      upomnienie,

 1. nagana,
 2. zakaz pełnienia funkcji we władzach Federacji przez okres 1 lub 2 kadencji oraz wnioskować do Zarządu o wykluczenie z Federacji.
 3. wykluczenie członka

ROZDZIAŁ V.

Majątek i fundusze Federacji.

§ 37.

1. Na majątek i fundusze Federacji składają się:

1.      wpisowe i składki członkowskie,

 1. wpływy z działalności statutowej,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny i zapisy.

2. W ramach obowiązujących przepisów prawa Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

-         działalność wydawnicza – PKD 22.1-.-

-         działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A,

-         kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 80.42.B,

-         działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowaną – PKD 85.14.F

-         działalność bibliotek innych niż publiczne – PKD 92.51.B.

3. Decyzje o podjęciu przez Federację działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Federacji.

§ 38.

Majątkiem i funduszami Federacji zarządza Zarząd Federacji.

§ 39.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Federacji, wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Prezydium Zarządu Federacji.

ROZDZIAŁ VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji.

§ 40.

Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Federacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków Federacji.

§ 41.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zgromadzenie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację. Majątek Federacji przeznacza się na cele statutowe członków Federacji.

§ 42.

Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zgromadzenie może wskazać stowarzyszenia zrzeszone w Federacji, na które przejdzie majątek Federacji po pokryciu zobowiązań.

§ 43.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Wacław Droszcz                     Piotr Dąbrowiecki                               Janusz Świerczek

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki. Polityka prywatności